Gebruikers voorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van clienten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door Carwash Waterworld BV, hierna "het autowasbedrijf' genoemd, schriftelijk bevestigd. 

1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. client: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf. Uitleg gebruik Client dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan. 

2. lnstructies 

Client dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren warden gegeven. 

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden 

Het voertuig van client is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren warden gegeven. 

Het voertuig van client is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande warden afgeweken. De op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet warden overschreden. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen warden. Onderdelen 

die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Client dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Client dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

4. Wasresultaat 

Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag client verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Client kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd. 

5. Klachten 

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals client (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient client een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft client recht op eenmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma. 

6.Schade 

Client is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat client de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een client instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. 

Schade, waarvoor client meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te warden gemeld. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van 

reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. 

7. Weigeren van klanten 

Het autowasbedrijf kan een client weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grand bestaat. 

8.Persoonsgegevens 

Zie onze privacy policy.

9. Online transacties 

Het autowasbedrijf aanvaardt betalingen met BANCONTACT, VISA en MASTERCARD. lndien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd. 

10. Aankoop wastegoed & abonnement 

U kan wastegoed zowel online als aan onze automatische kassa's aankopen/opladen. Op het moment van de transactie worden de facturatiegegevens gebruikt die gekoppeld zijn aan uw wagen. Er worden geen terugbetalingen gedaan na deze transactie.